Česká zemědělská univerzita v Praze

Ochrana osobních údajů


  (1) Preambule
  Jste-li naším zákazníkem nebo návštěvníkem e-shopu (dále jen "Kupující"), svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation /dále jen „GDPR“/ a v souvislosti s vnitrostátní právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů.  Kromě níže uvedeného se řídíme i právním prohlášení, které je publikováno na webových stránkách https://gdpr.czu.cz.

 

  (2) Kdo je správce?

  Jsme „ČZU eshop“ působící v rámci České zemědělské univerzity v Praze, (dále je "Správce") IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, Praha Suchdol, 165 00. Provozujeme e-shop http://eshop.czu.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

  Správce je právnickou osobou, která provozuje internetový obchod za účelem prodeje studijní literatury koncovému zákazníkovi.

  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů, které podléhají ochraně obecného nařízení GDPR  a právním předpisům vnitrostátního práva týkající se ochrany osobních údajů:

  --- v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů anebo služeb Správce,

  --- v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem,

  --- s již uzavřenou smlouvou,

  --- za dalším účelem (viz níže Osobní údaje - rozsah a zpracování).


  (3) Kontaktní údaje:
   Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: eshop@czu.cz a na telefonním čísle 224 384 003 nebo 224 384 027. 

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Ing. Jan Borák, email: dpo@czu.cz.


  .

  (4) Prohlašujeme:

  Prohlašujeme, že jako Správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  --- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  --- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a to v rámci OP,

  --- umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení GDPR.

  Při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

  --- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

  --- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,

  --- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.,

  --- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy


  (5) Osobní údaje - rozsah a účely zpracování:
  Evidované osobní údaje
  --- fyzická osoba: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa,
  --- podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, daňové identifikační číslo,
  --- právnická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační a daňové identifikační číslo

  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů.

   Poskytování služeb, plnění smlouvy
   Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresu a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. nákup na e-shopu, kontaktování ohledně zakázek, dodání zboží).
  Vedení účetnictví
  Jste-li Zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše objednávka a daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy:
   Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem.
  Vedení uživatelského účtu
  Vaše osobní údaje využíváme za účelem vedení uživatelského účtu. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že účet zakládáte, abyste získali kontrolu nad svými objednávkami, a to po dobu 10 let od zřízení účtu.

  (6) Zabezpečení a ochrana uživatelských účtů:
  Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

  (7) Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:

   Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme zejména smluvním partnerům, zasílatelům a dalším zpracovatelům, kteří pro nás zajišťují činnosti související s plněním smlouvy, nebo orgánům veřejné moci za účelem splnění zákonné povinnosti, a to následovně:

  --- Návazné služby za účelem splnění smluvního vztahu,

  --- za účelem vyřízení reklamací,

  --- zaměstnancům a spolupracovníkům prodejny,

       K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, jejichž Mlčenlivost řeší poslední bod.

  --- pro plnění smlouvy a poskytování služeb předáváme kontakty v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa,

  --- pro potřeby účetnictví - podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, doručovací adresa, daňové identifikační číslo,

  --- pro potřeby účetnictví - právnická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační a daňové identifikační číslo.


  (8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu eshop@czu.cz.
  --- Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami o zpracování osobních údajů,
  --- díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
  --- pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,
  --- právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování,
  --- vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budeme rádi, pokud budete o tomto podezření nejdříve informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.
  Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Kupujícím a Správcem jsou příslušné české soudy.

  (9) Mlčenlivost
  Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.  Platnost od 25. 5. 2018,