Czech University of Life Sciences Prague

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem Kamýcká 129, 165 00, Praha – Suchdol

IČ: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „prodávající“ také „provozovatel“)


 

Článek I.

 Úvodní ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) České zemědělské univerzity v Praze, se sídlem Kamýcká 129, 165 00, Praha – Suchdol, IČ: 60460709 (dále jen „prodávající“ nebo také „ČZU“) vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a jiné fyzické či právnické osoby (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto OP platí výhradně pro internetový obchod ČZU. Na tyto OP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 (2) Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: https://eshop.czu.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové stránky obchodu“).

 (3) Předmětem prodeje prostřednictvím internetového obchodu je odborná literatura týkající se oborů zajišťovaných ČZU (dále jen „zboží“).

 (4) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 (5) Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito OP ani individuální kupní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a souvisejícími právními předpisy.

 (6) Právní vztahy prodávajícího s dodavatelem, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, které nejsou upraveny těmito OP ani individuální kupní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a souvisejícími právními předpisy. Na tyto vztahy se nevztahují zejména ustanovení obsažená v článku VIII. těchto OP.

 

Článek II.

Ochrana osobních údajů

(1)   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation /dále jen „GDPR“/ a vnitrostátní právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů.

(2)   Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje za účelem uzavření a za účelem následného splnění smlouvy. Právním důvodem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1., písm., b) a c) obecného nařízení GDPR, uzavření a následné plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

(3)   Kupující akceptací OP prohlašuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího, s podmínkami shromažďování, zpracovávání, uchovávání osobních údajů a dále s právy, které v souvislosti se zpracováváním a uchováváním osobních údajů může vůči prodávajícímu uplatnit a prodávající tak splnil vůči kupujícímu informační povinnost dle čl. 13., obecného nařízení GDPR. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele:  https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni a dále na webových stránkách internetového obchodu provozovatele.  

(4)   Prodávající se zavazuje zpracovávat, či jinak nakládat s osobními údaji, které mu budou předány v souvislosti s registrací kupujícího a v souvislosti s objednávkou a uzavřenou kupní smlouvou kupujícího v e-shopu, v souladu s obecným nařízením GDPR, v souladu s právní úpravou ČR související s ochranou osobních údajů a v souladu s pokyny kupujícího. Prodávající se dále zavazuje nevyužívat a nezneužívat osobní údaje k jinému, než stanovenému účelu bez souhlasu kupujícího. Prodávající se zavazuje dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené obecným nařízením GDPR a stanovené právními předpisy v rámci ČR související s ochranou osobních údajů, i pokud tak není výslovně stanoveno těmito OP. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něho z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají.

(5)   Kupující akceptací OP bere na vědomí, že prodávající zpřístupňuje osobní údaje kupujícího a osob odlišných od kupujícího v nezbytném rozsahu za účelem splnění práv a povinností prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy, zejména smluvním partnerům, zasílatelům, kteří pro prodávajícího zajišťují doručení, či uložení zásilky za účelem doručení.

(6)      Prodávající se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k předaným osobním údajům, v souvislosti s registrací kupujícího a v souvislosti s  učiněnou objednávkou a uzavřenou kupní smlouvou, kterým by došlo k porušení povinností stanovených obecným nařízením GDPR a právními předpisy v rámci ČR související s ochranou osobních údajů, a to neprodleně poté, co taková skutečnost nastane.

(7)      Prodávající tímto prohlašuje, že je schopen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, které mu byly předány v souvislosti s registrací kupujícího a v souvislosti s objednávku a uzavřenou kupní smlouvou, dle těchto OP, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, jakož i zneužití, zejména vymezením omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů dozvěděli, zajištění místností a počítačů s ochranou proti vniknutí třetích osob.

(8)      Prodávající prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření ochrany osobních údajů, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu v čl. 32, obecného nařízení GDPR.

(9)      Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje, budou dále předávány třetí osobě, a to za účelem splněních zákonných povinností vůči orgánům státní správy. Toto zpracování osobních údajů je založeno na základě čl. 6., odst. 1., písm. c).

 

Článek III.

 Uživatelský účet

(1) Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 (2) Kupující vyplní povinné údaje v registračním formuláři a tento odešle ke zpracování. V rámci registračního procesu je kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručena zpráva o potvrzení registrace, obsahující speciální ověřovací kód ve formě odkazu. Kupující dokončí registraci uživatelského účtu kliknutím na zaslaný odkaz.

(3) Při registraci na webových stránkách obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

(4) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

(5) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

(6) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy není ze strany kupujícího aktivně využit po dobu deseti let od poslední učiněné objednávky ze strany kupujícího.

(7) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo z provozních důvodů.

 

 

Článek IV.

Uzavření kupní smlouvy

(1) Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou vždy aktuální a platné k okamžiku objednání zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

(2) Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

(3) Před objednáním zboží (vystavením objednávky) se registrovaný kupující přihlásí ke svému uživatelskému účtu. V internetovém obchodu lze provádět objednávání zboží kupujícím i bez registrace přímo z webových stránek obchodu.

(4) Kupující „vloží“ zboží, které chce koupit, do elektronického nákupního košíku stiskem tlačítka „Koupit“.

(5) Poté, co kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku všechno zboží, které chce koupit, stiskne tlačítko „Objednat“.

 (6) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

--- objednávaném zboží,

--- kontaktní údaje

--- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

--- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

(7) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

(8) Objednávkový formulář vyplněný a odeslaný kupujícím je považován za návrh kupní smlouvy a jako takový je pro kupujícího závazný. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými OP a s Reklamačním řádem prodávajícího a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

(9) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzení o přijetí objednávky obdrží kupující okamžitě po odeslání objednávky prodávajícímu.

(10) Kupující přihlášený ke svému uživatelskému účtu může stav své objednávky průběžně sledovat.

(11) Prodávající potvrdí na elektronickou adresu kupujícího skutečnost, že objednané zboží je připraveno k expedici, tj. k odběru v provozovně prodávajícího, příp. k odeslání do místa určeného kupujícím v objednávce (dále jen „potvrzení o expedici“).

(12) Prodávající má právo vyhradit si v jednotlivém případě v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) dodatečné potvrzení objednávky kupujícím (autorizaci) např. telefonicky. Objednávka, kterou kupující odmítne požadovaným způsobem autorizovat, bude považována za neplatnou.

(13) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

(14) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Článek V.

Cena, platební podmínky

(1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

--- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Studijní a informační centrum

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol

(dále jen „provozovna“);

--- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

--- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú.: 9021-6325762/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) v případě dodání poštou.

(2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

(3) Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu předá prodávající kupujícímu při převzetí zboží. V případě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího je zaslán daňový doklad – faktura v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po připsání platby na účet prodávajícího.

(4) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Podmínkou je uvedení správného variabilního symbolu a specifického symbolu (čísla objednávky). Nebude-li variabilní symbol a specifický symbol uveden nebo bude-li uveden chybně, nebude možné vyřídit platební transakci rutinním způsobem a může dojít ke zpoždění s expedicí zboží.

 

Článek VI.

Přeprava a dodání zboží

(1) Způsob doručení zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

(2) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

(3) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

(4) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

(5) V případě osobního odběru zboží bude objednané zboží v provozovně prodávajícího rezervováno nejdéle po dobu 7 kalendářních dnů ode dne zaslání potvrzení o expedici objednávky. V provozovně prodávajícího jsou přijímány jak bezhotovostní platby prostřednictvím UEP, tak platby v hotovosti.

(6) V případě dopravy zboží na adresu kupujícího s platbou za zboží dobírkou je objednané zboží kupujícímu odesláno prostřednictvím České pošty, s. p., a to do 10 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Není-li objednané zboží kupujícímu v této lhůtě odesláno, je kupující prodávajícím kontaktován a jsou mu nabídnuty možnosti dalšího postupu (storno objednávky a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).

(7) V případě dopravy zboží na adresu kupujícího s platbou za zboží převodem na bankovní účet je zboží kupujícímu odesláno prostřednictvím České pošty, s. p., a to do 10 pracovních dnů ode dne připsání příslušné finanční částky na bankovní účet prodávajícího. Není-li objednané zboží kupujícímu v této lhůtě odesláno, je kupující kontaktován a jsou mu nabídnuty možnosti dalšího postupu (storno objednávky a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).

(8) V případě dopravy zboží na adresu kupujícího s platbou za zboží prostřednictvím internetové platební brány je objednané zboží kupujícímu odesláno prostřednictvím České pošty, s. p., a to do 10 pracovních dnů ode dne připsání příslušné finanční částky na bankovní účet prodávajícího. Není-li objednané zboží kupujícímu v této lhůtě odesláno, je kupující kontaktován a jsou mu nabídnuty možnosti dalšího postupu (storno objednávky a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).

(9) Poštovné je účtováno v plné výši podle aktuálního ceníku České pošty, s. p.

 

Článek VII.

Odmítnutí a storno objednávky

(1) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že:

--- některé údaje v objednávce jsou nepřesné a kupujícího se nepodařilo ve lhůtě tří pracovních dnů kontaktovat telefonicky či na elektronickou adresu kupujícího za účelem jejich upřesnění,

--- příslušná finanční částka nebyla připsána na účet prodávajícího do sedmi pracovních dnů ode dne zaslání potvrzení objednávky.

(2) V případě, že je objednávka ve stavu „Požadavek“, může ji kupující stornovat prostřednictvím svého uživatelského účtu.

(3) V případě, že kupující nepřevezme zboží rezervované v provozovně prodávajícího do 7 kalendářních dnů ode dne potvrzení o expedici, bude objednávka prodávajícím stornována.

 

Článek VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy

(1) Ustanovení tohoto článku OP se nevztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který jedná při objednávání zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V takovém případě se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejm. § 1977 a násl., § 2001 a násl. a § 2079 a násl.).

(2) Nejedná-li se o případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího: Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, PSČ 165 21, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@czu.cz.

(3) V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu, v opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

(4) Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

(5) V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku OP vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží zpět prodávajícímu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky i jiným způsobem, v případě, že s takovým způsobem kupující vyslovil souhlas.

(6) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Článek IX.

Odpovědnost za vady, záruka

(1) Odpovědnost za vady a záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží daňový doklad - faktura.

 

Článek X.

Ostatní ujednání

(1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

(2) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky obchodu.

(3) Kupující není oprávněn při využívání webových stránek obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

(4) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

 

Článek XI.

Doručování

(1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

(2) Zpráva je doručena:

--- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

--- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

--- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj převzít zásilku) zásilku převzít,

---- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

(3) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, PSČ 165 21, adresa elektronické pošty eshop@czu.cz, telefon 224 38 4003.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

(1) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

(2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

(3) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

(4) Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Příslušnou změnu či doplnění OP a jejich účinnost uveřejní prodávající na webových stránkách internetového obchodu ČZU či jiným vhodným způsobem.

(5) Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.

 

V Praze dne 25.5. 2018

  Ing. Jana Vohralíková

                                                                                                                                   kvestorka